ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” Click update

สำหรับบริษัท

– ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การนำส่งจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิตตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2559

-แบบ กปช.1

-แบบ กปช.2

 

สำหรับผู้เอาประกัน

– วิธีการขอรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิต