ภาพบรรยากาศโครงการ “กองทุนประกันชีวิต พบพี่น้องชาวสื่อ ครั้งที่ 1”
จัดขึ้นวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ที่ทำการกองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กทม. โดยกองทุนประกันชีวิต มีแผนงานเชิงรุก เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ร่วมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน ให้มีทัศนคติที่ดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับทิศทาง บทบาท และมาตรการดำเนินการต่างๆ ของกองทุนประกันชีวิต เพื่อให้เข้าถึงสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
tk2

 

tk3

 

tk8

 

tk5

 

tk7

 

tk6

 

tk4