กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนประกันชีวิตและธนาคารหรือสถาบันการเงิน ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีธนาคารเข้าร่วมดังนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไอซีบีซี (ไทย), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารธนชาต

DSC00153

 

DSC00163

 

DSC00191

 

DSC00189