นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้บูรณาการกับสำนักงาน คปภ. โดยกองทุนประกันชีวิต ได้นำเสนอโปรแกรมระบบตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งปัจจุบันผู้มีสิทธิที่กองทุนได้จัดทำฐานข้อมูลไว้มากกว่าแปดแสนราย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนลำไยมัดปุ๊ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบสิทธิว่าตนเองเป็นผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิในเงินดังกล่าวหรือไม่  รวมถึงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน เพื่อนำไปขยายผลส่งต่อให้กลุ่มประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นอื่นๆได้รับรู้ข้อมูลต่อไปอีกด้วย กองทุนหวังว่าเมื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแล้ว จะส่งผลต่อดีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0016

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0004

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0003

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0006

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0014

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0009

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0010

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0008