นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้เข้าร่วมงานที่สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดขึ้นมีตัวแทนประกันชีวิตจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา มี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นประธานเปิดงาน โดยกองทุนประกันชีวิต ได้นำเสนอโปรแกรมระบบตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งปัจจุบันผู้มีสิทธิที่กองทุนได้จัดทำฐานข้อมูลไว้มากกว่าแปดแสนราย เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ตรวจสอบสิทธิว่าตนเองเป็นผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิในเงินดังกล่าวหรือไม่  รวมถึงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน เพื่อนำไปขยายผลส่งต่อให้กลุ่มประชาชนผู้มุ่งหวัง ที่ตัวแทนประกันชีวิตไปพบได้รับรู้ข้อมูลอีกด้วย กองทุนหวังว่าเมื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแล้ว จะส่งผลต่อดีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

S__67551305

 

S__67551291

 

S__67551302

 

S__67551289

S__21004321

 

S__67551286

 

S__67551309

 

S__67551306

 

S__67551308