กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต แก่กลุ่ม ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม โดยมีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย  ที่ควรรับรู้และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป หรือผู้มุ่งหวัง หรือผู้เอาประกันชีวิต ได้รับรู้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การที่เจ้าหนี้ (ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ หรือ ทายาท) มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันชีวิต จากผู้ชำระบัญชีและกองทุนประกันชีวิต รวมไม่เกินหนึ่งล้านบาท ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ ในกรณีที่ทำประกันชีวิตไว้แล้วต่อมาเกิดสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ แต่ไม่ได้เรียกร้องเงินจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความ 10 ปี บริษัทได้นำส่งเงินล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุน ซึ่งผู้มีสิทธิในเงินดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิและยื่นคำขอรับเงินได้ที่กองทุนประกันชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.lifeif.or.th / กองทุนประกันชีวิตFanPage / โทร. 02-791-1333 ต่อ 51

117168

117173

117149

117189