นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมทีมงาน เข้าร่วมงานกับสำนักงาน คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น. อบรมความรู้ประกันภัย ซึ่งกองทุนประกันชีวิต ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนและโปรแกรมระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่ และนำข้อมูลไปขยายผลต่อประชานในชุมชนอีกด้วยโดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ และวันที่ 12 มิถุนายน เผยแพร่ข้อมูลแก่กลุ่มผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น. ในการนี้ ดร.สิทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมชมและสาธิตการตรวจสอบสิทธิ์เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ พร้อมแนะนำให้ขยายผลสู่ประชาชนในวงกว้าง เพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นกับธุรกิจต่อไป

S__8339481

 

S__8339474

 

S__8339476

 

S__8339477

 

S__8339473

 

S__8339475