นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต โดยเมื่อวันที่ 7 กรกฎา 2562 ได้นำเสนอโปรแกรมระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ผ่านเวทีสัมมนาตัวแทนประกันชีวิตจังหวัดสงขลา เพื่อให้ตัวแทนนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อผู้เอาประกันหรือประชาชนผู้มุ่งหวัง ได้ตรวจสอบสิทธิ์ในเงินดังกล่าวซึ่งผู้มีสิทธิ์มีอยู่กว่าแปดแสนราย และถ้าตรวจพบก็ยื่นขอรับเงินคืนได้จากกองทุนประกันชีวิต ทั้งนี้ในการเร่งรัดคืนเงินให้เจ้าของเงินก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเมื่อทำประกันชีวิตแล้วจะไม่สูญเปล่า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิต เพราะสุดท้ายกองทุนประกันชีวิต ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ยังเก็บเงินไว้และตามคืนให้ผู้เอาประกันชีวิต อีกด้วย. ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0015

 

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0023

 

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0035

 

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0038

 

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0067