กองทุนประกันชีวิต ร่วมประชุมกับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสที่คณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่สำนักงาน คปภ.

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้บรรยายสรุปบทบาทภาระกิจกองทุน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค จากสิทธิประโยชน์การทำประกันชีวิต ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิในเงินตามกรรม์ธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคณะกรรมมาธิการที่เข้าประชุม ได้ให้ความสำคัญตลอดจนให้คำแนะนำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลในวงกว้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตต่อไปด้วย @ 29 พ.ย. 62

S__10600463

 

S__10600464

 

S__10600465