เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ให้แก่ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ชมรมประกันภัย และกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) โดยในการบรรยายครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในกรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ เงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ โดยได้เปิดโอกาสให้มีการซักถาม และ สืบค้นข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากโปรแกรมระบบเงินที่ล่วงพ้นอายุความพร้อมขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินดังกล่าวด้วย

 

129937

 

129935

 

129934

 

S__6955027