ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักงาน คปภ. เปิดที่ทำการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากสำนักงาน คปภ.ภูเก็ต ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ-แผ่นพับกองทุนประกันชีวิต ด้วยครับ

S__4989076

 

และทั้งนี้ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

S__5128210

 

S__5128211