เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เป็นประธานการประชุม โดยมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมทีมงาน หารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมประกันภัยเชิงรุกตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันชีวิตจากเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ดำเนินการผ่านสำนักงาน คปภ.ทั้งส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ โดยให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุนโดยเร็วต่อไป อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้ เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความเป็นเงินที่ผู้เอาประกันชีวิต มีสิทธิได้รับตามความคุ้มครองกรมธรรม์ แต่ไม่ได้ขอรับเงินจากบริษัทที่ทำประกันชีวิตไว้ จนระยะเวลาล่วงพ้น 10 ปีบริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิต จึงเรียกเงินดังกล่าวว่า “เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ปัจจุบันมีผู้มีสิทธิมากกว่าแปดแสนราย

S__7733266

 

S__7733265

 

S__7733268