เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนประกันชีวิตเข้าบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กองทุน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ กองทุนจึงได้นำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ออกไปให้บริการประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิในงานนี้ด้วย โดยประชาชนให้ความสนใจตรวจสอบสิทธิและสอบถามขั้นตอนการขอรับ/จ่ายเงิน ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

S__25976843

 

สคบ.สะพานสูง_๑๙๐๕๐๙_0022

 

สคบ.สะพานสูง_๑๙๐๕๐๙_0029