นายจรัญ สอนสวัสดิ์ เผยว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ได้ขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ โดยลงพื้นที่สร้างเครื่อข่ายความร่วมมือกับ กลุ่มเครือข่ายแม่หญิงจังหวัดสุรินทร์ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย การคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ ให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มสตรี ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายแม่หญิง  รวม 120 คน โดยผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ไปขยายผลแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการประกันชีวิต รวมถึงบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต และการใช้โปรแกรมตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก จึงเป็นเครื่องมือสำหรับให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน  ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0091

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0099

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0077

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0073

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0052

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0042