กองทุนประกันชีวิต โดยนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการ และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยนายนที ขลิบทอง. ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการส่งเสริมความรู้ประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ . กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

S__6258763