เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงานเข้าพบ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อหารือความร่วมมือประสานงานและส่งเสริมให้นายหน้าประกันชีวิต ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงบทบาทภารกิจของกองทุนประกันชีวิตและสิทธิความคุ้มครองกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ณ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9

45

 

44

 

46