วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กองทุนประกันชีวิต นำโดย นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการและบรรยายความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจกองทุนประกันชีวิตและสิทธิความคุ้มครองกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ มีนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 4) เขตบึงกุ่ม โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ วยนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เป็นประธานเปิดงานคลินิค สคบ. ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 7

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว อาทิเช่น ด้านการดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร , ด้านความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม จากสำนักงาน กสทช. , ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย จากสำนักงาน คปภ. และสิทธิผู้บริโภคและแนวทางการร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ จากสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมด้านต่างๆ และสร้างความตระหนักในการรู้จักปกป้องสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายของตนเองและคนรอบข้างอีกด้วย

>>>> ครั้งต่อไป เจอกันในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 5) เขตบางคอแหลม ที่โรงเรียนอมันนฤมิต เขตบางคอแหลม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561<<<<<<

47

 

49

 

52

 

50

 

51