เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้แก่อาสาประกันภัย ในโครงการ “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านกลุ่มเครือข่ายของ สำนักงาน คปภ.” โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นางสาวสิริกร อรุณพันธุ์นาง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา และนางสาวสุชาดา เหล่างาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว

การจัดโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประกันชีวิตเบื้องต้นและสามารถนำไปขยายผลให้ข้อมูลและแนะนำแก่ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง

54

 

56

 

55

 

57