วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เดินทางไปบรรยายความรู้การประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตในโครงการอบรมอาสาสมัครประกันภัย จัดโดย สำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายนุกูล สวนขวัญ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) และนายอดุล ศาสนมิตร ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาประกันภัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นในระบบการประกันภัย และเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับกองทุนประกันชีวิตในการเผยแพร่บทบาทภารกิจกองทุนประกันชีวิตและข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่สมาชิกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวทั้งสิ้น 72 คน ณ ห้องขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

16

 

17

 

18

 

19