วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เข้าเยียมเยียนสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) โดย นางสายขวัญ เกตุดำ ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) และนางศุภวัลย์ นันตาวัง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด (ใหญ่) สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ กองทุนประกันชีวิตได้จัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นการประกันชีวิต รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร นำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานในด้านต่างๆ

68

 

70