เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เขตมีนบรี ในหัวข้อ การประกันชีวิตและสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิต มีนางละเอียด วัฒนาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวเพ็ญศิริ มาศิริ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 6) เขตมีนบุรี โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตและสิทธิความคุ้มครอง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

>>>> ครั้งต่อไป เจอกันในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 7) เขตทวีวัฒนา ที่วิทยาลัยทองสุข ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561<<<<<<

72

 

73

 

74