นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. แก่ Change Agent ผ่านหน่วยงานเครือข่ายในส่วนภูมิภาค จัดโดย สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) มีนายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) นางพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด (ใหญ่) สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี นายพรโรจน์ ยลพล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด (ใหญ่) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันชีวิตเชิงรุกสู่สาธารณชน และเพื่อให้กองทุนประกันชีวิตเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน และกว้างขวางมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ผ่านกลุ่มเครือข่ายในส่วนภูมิภาคของสำนักงาน คปภ.

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25