วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้บรรยายความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 8) เขตบางขุนเทียน ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคภาพรวมในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านประกันภัย รวมทั้งแนวทางการร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรู้จักปกป้องสิทธิของตนเองและรอบข้าง ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

30

 

31

 

32

 

33