นายประสงค์ พูลธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว”โปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ว่าสืบเนื่องจากประชาชนได้ทำประกันชีวิตไว้ ต่อมามีสิทธิรับเงินตามความคุ้มครองกรมธรรม์ แต่ไม่ไปรับเงินคืนจากบริษัทจนเวลาผ่านไป 10 ปี บริษัทต้องส่งเงินเข้ากองทุน นับแต่ตั้งกองทุนมาเข้าสู่ปีที่ 11 มีเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่บริษัท 22 แห่ง นำส่งเข้ากองทุนเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาท ผู้มีสิทธิรับเงินกว่า 8 แสนราย ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนขอรับเงินคืนจากกองทุนน้อยมาก สาเหตุหลักก็คือประชาชนไม่รู้สิทธิในเงินดังกล่าว วันนี้ 5 เมษายน 2562 กองทุนประกันชีวิต ได้จัดทำโปรแกรมระบบเงินที่ล่วงพ้นอายุความ ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบได้สะดวก ผ่านทางเวปไซด์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th เมื่อพบว่ามีสิทธิก็ยื่นคำขอรับเงินโดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอพร้อมแนบเอกสารส่งให้กองทุน เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน กองทุนจะโอนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันชีวิต จากการดำเนินการดังกล่าวกองทุนประกันชีวิต หวังว่าจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตอันจะส่งผลให้มีการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
DSC02213

 

DSC02236

 

DSC02311

 

DSC02267

 

DSC02285