ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ 4 ช่องทาง

1. ส่งจดหมายร้องเรียนมาที่ กองทุนประกันชีวิต เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. โทรศัพท์ 02-791-1333 ต่อ 54

3. อีเมล์: law@lifeif.or.th

4. กล่องรับข้อร้องเรียน ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ กองทุนประกันชีวิต