______________________________________________________

กองทุนประกันชีวิต
ที่อยู่ : เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

7

อีเมล : lif@lifeif.or.th

Fanpage กองทุนฯ : https://www.facebook.com/LifeInsuranceFund.fanpage

โทรศัพท์ : 0-2791-1333 เบอร์ต่อ –

– 41 จนท.การเงินและบริหารเงินลงทุน
– 42 จนท.บัญชี
– 43 จนท.บริหารงานทั่วไป
– 51 จนท.คุ้มครองสิทธิ
– 52 จนท.สารสนเทศ
– 53 จนท.แผนงานและพัฒนา
– 54 จนท.กฏหมาย

โทรสาร : 0-2791-1333 ต่อ 61