สำหรับบริษัท

– ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การนำส่งจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิตตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2559

-แบบ กปช.1

-แบบ กปช.2

-แบบฟอร์ม ใบแจ้งชำระเงิน (ฺBill Payment)